ನವ ಕನಾ೯ಟಕ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊಸಕೋಟೆ ಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪೂವ೯ಭಾವಿ ಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ವಿತರಣೆ

0

ಬೆಂಗಳೂರು

ನವ ಕನಾ೯ಟಕ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊಸಕೋಟೆ ಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪೂವ೯ಭಾವಿ ಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ವಿತರಣೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ಮಿತ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ: ಆನಂದ ಸರ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ/ ಯುವ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಂಜಲೀ/ ಕೋಟೀಲಿಂಗ ಇವರೆಲ್ಲರ ನೆತ್ರುತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ರಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here