ನೀವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ಪಾಲಕ ಸೊಪ್ಪುನ್ನು ತಿಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆ | ಜಾಗೃತವಾಗಿರು | if you by chance eat this spinach you will get cancer | be care full

0

ನೀವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ಪಾಲಕ ಸೊಪ್ಪುನ್ನು ತಿಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆ | ಜಾಗೃತವಾಗಿರು | if you by chance eat this spinach you will get cancer | be care full

http://nisargacare.com/service/neuro-rehabilitation-centre-bangalore-residential-best-neuro-rehabilitation-centre-in-bangalore/

http://nisargacare.com/service/neuro-rehabilitation-centre-bangalore-residential-best-neuro-rehabilitation-centre-in-bangalore/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here